Please or Registrer to create posts and topics.

Høringsuttalelse autorisasjon for paramedisinere

Håper vi som forening har en ambisjon om å skrive en høringsuttalelse? Fristen nærmer seg (4 juni), og jeg er nysgjerrig på hva vi konkluderer med?

Regner med vi er udelt positiv til at det tilbys en egen autorisasjon for de med bachelor som paramedic/paramedisiner.

 

Jeg er noe usikker på hva vi skal mene om ordlyden "Paramedisinere: gruppen autoriseres på bakgrunn av eksisterende nasjonale retningslinje for paramedisinutdanningen.":

Er vi sikker på at denne ordlyden fullt ut inkluderer de som tok bachelor i prehospital akuttmedisin/Paramedic/paramedisin før denne felles nasjonale retningslinjen ble innført? Dersom ikke, vil jeg foreslå at vi krever en tilførsel med en overgangsordning med godkjenning også for de få som gikk oppstarts-utdanninngene på bahelor nivå før man ble enige om dagens nasjonale retningslinjer.

 

Så til det jeg opplever er elefanten i rommet:

Hva vil en autorisajson som paramedisiner ha å si for oss som allerede bruker tittelen paramedic?

I det øyeblikket det foreligger en autorisasjon som paramedisiner, vil det automatisk innføres en beskyttelse av tittelen, og samtidig også ett forbud mot bruk av tittelen for ikke-autoriserte. Dette forbudet gjelder også titler som kan "kan forveksles med" beskyttet tittel. For ambulansearbeider er dette i rundeskriv beskrevet slik "Titler som kan forveksles med ambulansearbeider og gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon som ambulansearbeider (eks. ambulansesjåfør og ambulansepersonell) er ikke tillatt benyttet " Begrepene paramedic/paramedisiner er i flere år brukt om hverandre, og valget av tittelen paramedisiner er basert mer eller mindre 100% på en tilrådning fra språkrådet (som igjen anbefalte dette alternativet grunnet bedre gramatisk bøybarhet?)

Slik jeg forstår det vil en autorisasjon for paramedisinere dermed medføre ett forbud mot bruken av tittelen paramedic for de som ikke har autorisasjon som paramedisiner?

Dette vil i så fall ha ganske omfattende konsekvenser, all den tid vi blant annet har personell som er ansatt med paramedic som stillingskode, ID kort beskrivelse/merking, med utdanning som er både vesentlig kortere enn en bachelor, og i noen tilfeller også på ett helt annet utdanningsnivå eller offentlig godkjente høyskoler/universitet. Mener også at det er utstedt kursbevis og andre offentlig godkjente dokumenter der tittelen "ambulansearbeider/paramedic" er benyttet, er veldig usikker på hva vil dette eventuelt ha å si ved en begrensning i retten til bruk av tittelen.

 

Jeg er personlig svært usikker på hvordan vi som forening bør forholde oss til dagens paramedics uten bachelor-utdanning i vår høringsuttalelse. Slik jeg ser det har vi fire valg:

1: Vi støtter en autorisasjon for paramedisinere kun for de med treåring utdanning tilsvarende den nye nasjonale anbefalingen. (+ en eventuell overgangsordning for de som tok tilsvarende bachelor-utdanninger (180stp) før det ble enighet om nasjonale retningslinjer)

2: Vi ber om en overgangsordning som inkluderer de som har fagbrev i ambulansefaget og høyskoleutdanning som National Paramedic (60stp),  der utdanningen er påbegynt før autorisasjonen blir innført. En lignende overgangsordning ble benyttet da utdanningene som sykepleier og politi ble fullverdig bachelor.

3: Vi ber om en overgangsordning som inkluderer også de uten fagbrev, med høyskoleutdanning som har gitt tittelen paramedic (inklusive National Paramedic 60stp), og som er påbegynt før autorisasjonen blir innført. En lignende overgangsordning ble som tidligere nevnt benyttet da utdanningene som sykepleier og politi ble fullverdig bachelor.

4: Vi ber om en overgangsordning der alle som i dag har en eller annen form for parameidic utdannelse/er ansatt som paramedic skal kunne få den nye autorisasjonen, det vil i så fall kunne inkludere de med Osloskolen o.l., men være betydelig værre å avgrense.

 

Utfordringen med å argumentere for de tre siste alternativene er etter mitt syn at det kan undergrave hele begrunnelsen for en egen autorisasjon for paramedisienere; at deres kompetansenivå skiller seg så vesentlig fra dagens autorisasjon som ambulansearbeider.  I høringsbrevet oppgis dette som grunnen til at man bør gi en egen autorisasjon for paramedisin:  "Helsedirektoratet viser til at bachelor i paramedisin blant annet ble etablert på bakgrunn av et behov for denne kompetansen i helsetjenesten, og dagens ordning med at paramedisinere gis autorisasjon som ambulansearbeider er uhensiktsmessig for å understøtte utviklingen i helsetjenesten. Av denne grunn anbefaler Helsedirektoratet at det etableres en egen autorisasjonsordning for paramedisinere." 

 

Slik jeg ser det bør vi med andre ord være svært forsiktige med å argumentere for en utvidet autorisasjon med at dagens paramedics med 60-90 stp. har en tilsvarende kompetanse som de med 180 stp. bachelor. Jeg mener også dette er faktisk feil, bl.a. innenfor temaet psykiatri mener jeg spriket i læringsutbytte beskrivelsene er betydelig. En slik argumentasjon kan i værste fall undergrave hele begrunnelsen for en egen autorisasjon, og det forutsetter jeg at alle er enige om er viktigst?

Min personlige mening er at vi bør gå for alternativ 1 eller  3, og argumentere med at utdannelsen som national paramedic er en forløper til dagens bachelor i paramedisin, men uten å rote oss bort i å argumentere for at kombinasjonen fagbrev+60spt paramedic gir tilsvarende kompetanse som bachelor paramedisin.

Dersom vi går for alternativ 2 eller 3 må vi etter mitt syn gjøre det med en begrensning som omhandler kun de som har startet på 60stp nasjonal paramedic før autorisasjon som paramedisiner foreligger. Dette for å understøtte at nasjonal paramedic var en forløper til dagens bachelor, og ikke undergrave bachelorutdanningen i framtiden.

 

Dersom noen er usikker på hva forskjellene mellom nasjonal paramedic og bachelor paramedisin er, kan man lese læringsutbytte beskrivelsene for begge her:

Retningslinjer for utdanning i paramedisin:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-31-99/kap2#kap2

Læringsutbytte beskrivelse Nasjonal paramedic: https://www.ntnu.no/studier/aarparamed/laringsutbytte

 

Mvh

Eirik Harberg Nasjonal Paramedic

(PS; så det ikke blir noen usikkerhet om hvilken hatt jeg har på; jeg er også timelærer ved OsloMet, men dette innlegget er min personlige mening)