received_1301538326715183 (1)

Om Norsk Paramedicforening

Norsk Paramedicforening er en uavhengig faglig interesseorganisasjon.  Foreningen arbeider fag- og samfunnspolitisk med implementering av ny kunnskap, erfaringsutveksling og bygging av nettverk. Vi består av helsepersonell med forankring i et stadig sterkere prehospitalt fagmiljø og henvender oss i all hovedsak mot paramedic, paramedisinere og tilhørende studenter. 

Norsk Paramedicforening er ikke en fagforening, men en ren faglig interesseorganisasjon som i fellesskap styres av egne medlemmer. Vi minner om viktigheten av å være organisert, eksempelvis Delta eller Fagforbundet.

Utfordrende arbeid fordrer både vurderings- og samhandlingskompetanseI det prehospitale fagfeltet har ansatte i dag større grad av utdannelse fra høyskole og universitet, og som faglig interesseorganisasjon mener vi at alt helsepersonell burde få muligheten til å legge grunnlaget for en akademisk karriere dersom de ønsker det. Med høyere utdannelse dannes enklere et nasjonalt normativt fagmiljø, med egne utvalg og standarder. Som forening skal vi i fellesskap bidra til at faget praktiseres profesjonelt, medvirke til utvikling og stimulere til høyere utdanning.

En paramedisiner eller paramedic har i dag en viktig nøkkelrolle i medisinsk diagnostikk, akuttmedisinsk intervensjon, deltar i undervisning, fagutvikling, forskning og klinisk praksis. Som medlem av foreningen bidrar du til at vi utvikler oss. Vi skal fortsette å ha faglig innflytelse og kanalisere våre medlemmers interesser, til det beste for fellesskapet. 

 

 

Høringssvar, spørsmål og innspill 

 

Medier

Helse og Omsorgsdepartementets forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 24.11.2021 – En fallitterklæring.

 

Hva mener vi om utdanning, overgang og Y-vei?

  • Norsk Paramedicforening mener ambulansetjenesten i overskuelig fremtid har behov for både ambulansearbeidere og paramedisinere. Tjenestene trenger helheten disse utdannelsene utgjør sammen. Fokuset fremover må være på hvordan man utnytter helheten i kompetansen disse to utdanningene utgjør. Ambulansearbeidere utgjør fortsatt en bærebjelke i de enkelte ambulansetjenestene. NPF skal arbeide med andre organisasjoner for å ivareta denne helheten, og bidra til å utvikle muligheter for kompetanseheving for yrkesfaglig utdannelse i ambulansetjenesten.
  • Paramedic og paramedisiner er til forveksling like titler som bæres i operativ tjeneste. De som har denne type utdannelse i dag er pionerene som frivillig drev faget videre, fordypet seg og var med å skape, evaluere og utvikle dagens bachelorgrad i paramedisin. Norsk Paramedicforening mener derfor det bør være en overgangsordning for denne gruppen.
  • Vi forventer en overgangsordning der autoriserte a) ambulansearbeidere med minimum 60stp Nasjonal Paramedic, eller b) sykepleiere med fagbrev i ambulansefaget, etter individuell søknad innvilges autorisasjon som paramedisiner dersom de i tillegg kan dokumentere relevant og aktuell prehospital erfaring tilsvarende 5 år i 100% stilling. Overgangsordningen gjelder de som kan dokumentere å ha tilfredsstilt ovennevnte krav innen utgangen av 2023.
  • For å ivareta helheten i tjenesten på en bærekraftig måte mener vi at det etableres en y-vei. Det er svært viktig at dagens og fremtidens ambulansearbeidere i egenskap av å ha fagbrev gis en reell mulighet til å ta akademisk utdannelse som paramedisiner. En svært viktig del av løsningen er at studiestedene kvoterer inn ambulansearbeidere, slik at disse gis egne studieplasser. Aut. Ambulansearbeidere med yrkesfaglig utdannelse, med eller uten generell studiekompetanse, bør gis forrang til en egen kvote.
  • NPF vil gå i dialog med foretakene og høyskolene med mål om at bedriftsinterne opplæringsløp termineres der det er faglig forsvarlig, og at de erstattes med studiepoeng i moduler på høyskoler og universiteter. Disse modulene må tematisk sammenfalle med bachelorstudier i paramedisin. Med dette vil en ensartet utdanning kvalitetssikres i en akademisk karriere og åpne muligheten for fritak i emner ved bachelorgrad i paramedisin.
  • NPF mener at økte rammebetingelser til universitetene vil lette etableringen av en fullverdig y-vei. NPF vil arbeide med foretak og studietilbydere for at det skal etableres samlingsbaserte bachelorstudier i paramedisin, gjerne i en desentralisert modell.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Styrets sammensetning (2022-2023)

2022-2023
Styreleder:

Eirik Harberg

Styremedlemmer:
Katrine Brurberg Fredriksen
Stine Thunheim
Morten Bakkerud
Snorre Bue
Lea Steinhovden

Vararepresentanter: 
Dag Uno Furuknap (faglig koordinator)
Georg Voraa 

Kommunikasjon:
Jørgen Eilertsen 

Forrige styre 2021-2022:

Styreleder:
Jørgen Eilertsen

Nestleder:

Eirik Harberg

Styremedlemmer:
Truls Børsting
Morten Bakkerud
Dag Uno Furuknapp
Øyvard Sørensen
Bård Torgersen

Varamedlemmer:
Karstein Hollås
Eirik Eriksen

Faggruppe:
Dag Uno Furuknapp (faglig koordinator)
Øistein Walaker

Bli medlem i Norsk Paramedicforening

Les mer om nasjonale utviklingstrekk

Les om å bli paramedic