Meningsfulle muligheter for utdannelse

Det finnes flere veier å gå for å arbeide i ambulansetjenesten. I denne teksten legger vi hovedvekt på bachelorgrad i paramedisin, selv om fagbrev som ambulansearbeider på mange måter vil utgjøre ryggraden i faget i mange år fremover.

En paramedic (paramedisiner) gir livreddende behandling til akutt syke eller skadde mennesker. Det er et helhetlig omsorgsyrke der du gir det beste av deg selv til alle du møter, ofte under krevende arbeidsforhold. Yrket krever spesiell vurderings- og handlingskompetanse i møte med komplekse og spesielle faglige problemstillinger. Arbeidsområdene er oftest i prehospitale tjenester eller inne på sykehus, men kan kvalifisere til andre funksjoner. Arbeidshverdagen er selvstendig eller i tett samarbeid med andre. 

For å starte på en bachelorgrad i paramedisin trenger søkeren ikke relevant bakgrunn. Søkeren kan starte på studiet etter fullført videregående skole. Det er derimot fysiske opptakskrav som søkeren må gjennom, og selv om man tilstreber en nasjonal standard for fysiske opptakskrav kan disse variere noe. Et treårig bachelorstudie leder til en egen autorisasjon som paramedisiner. Som en pragmatisk ordning, i påvente av at denne autorisasjonen kom på plass, ble studentene tildelt autorisasjon som ambulansearbeider frem til 2021. 

En egen autorisasjon som paramedisiner er på høring og har høringsfrist 06.04.2021. 

Helsedirektoratet mener at dagens ordning med at paramedisinere gis autorisasjon som ambulansearbeidere er uhensiktsmessig for å understøtte utviklingen i helsetjenesten, og anbefaler derfor at det etableres en egen autorisasjonsordning for paramedisinere og at begrepet paramedisiner benyttes, ref. tillegg til tildelingsbrev nr. 27.  om omfattelse av autorisasjonsordningen.

I tillegg til den treårige Bachelor i Paramedisin (180 stp) finnes Nasjonal Paramedic Utdannelse (60 stp). Dette er et videreutdanningstilbud for de som har tatt fagbrev og/eller autorisasjon som ambulansearbeider. Denne videreutdanningen er for faglært ambulansepersonell med egne spesielle opptakskrav, hvor undervisningsformen er deltid 2 år. Nasjonal Paramedic Utdanning har i tillegg en ytterligere modul med 30 stp, slik at man oppnår 90 stp. totalt.

Utdanningen til å bli autorisert ambulansearbeider ligger på videregående skole, etterfulgt av lærlingtid. Som lærling er du kandidat for en fagprøve, og kan etter læretiden søke autorisasjon som ambulansearbeider. Videreutdanningen Nasjonal Paramedic Utdanning samsvarer ikke alltid med studieplanen for bachelorgrad i paramedisin, men i senere tid har dette tilbudet blitt tilrettelagt slik at det i større grad tilsvarer enkeltemner på et fullverdig bachelorstudie. Legg merke til at eventuelle fritak alltid vurderes individuelt etter tildelt studieplass på bachelorgraden.

Som paramedisiner må man ofte gjøre komplekse kliniske vurderinger uten direkte tilgang på overordnet medisinsk faglig støtte. Det hviler derfor et stort ansvar på den som virker som paramedisiner.  (Nord Universitetet)

 

Du kan ta bachelorutdanningen ved fem universiteter:

 1. Paramedisin Bachelor UiS (fulltid – 3 år)
 2. Paramedisin Bachelor UiT (fulltid – 3 år)
 3. Prehospitalt arbeid – Paramedic OsloMet (fulltid – 3 år)
 4. Paramedisin Bachelor Nord Universitetet (fulltid – 3 år)
 5. Paramedisin Bachelor NTNU Gjøvik (fulltid -3 år)
 

Masterstudier og spesialisering i ulike retninger

Bachelor i paramedisin kvalifiserer for opptak til en rekke studier ved ulike universitet og høyskoler. Spesielt relevante masterstudier er:

 

 

 Viktig informasjon for deg som søker på bachelorstudiet:

 • Søkeren skal gjennom en fysisk opptaksprøve i kondisjon og styrke. Her er et eksempel på opptaksprøve ved UiS.
 • Søkeren må inneha førerkort klasse B i løpet av 1. Mars opptaksåret.
 • Det forventes at søkeren kan svømme og må kunne dokumentere sine svømmeferdigheter.
 • Det er ved samtlige universitet krav om politiattest. Dette er et absolutt krav før studenten skal ut i praksis
 • Søkeren er selv ansvarlig for å kunne tilfredstille de medisinske kravene for å inneha utrykningskjøring. De fleste universitetene dette som en del av utdannelsen.

 

For deg som har et fagbrev og/eller autorisasjon som ambulansearbeider før bachelorgrad:

Norsk Paramedicforening anbefaler utdanningen Bachelor i Paramedisin (180 studiepoeng) og minner om at alle uten relevant bakgrunn kan søke på dette studiet. Nasjonal Paramedic (60 studiepoeng) er et alternativ vi er forsiktige med å anbefale, da foreningen erfarer at utviklingen går raskt mot en fullverdig y-vei på bachelorutdanningen og mulig avvikling av Nasjonal Paramedic.  Her kommer spesielt nyttig informasjon for deg som allerede har yrkesfaglig opplæring:

 • Har du fast jobb har du sannsynligvis allerede rett til utdanningspermisjon under hele studiet (AML § 12-11) og kan med dette returnere til fast jobb etter endt studie. Dette gjelder både videreutdanning, bachelorgrad eller mastergrad.   
 • På Bachelorstudiet (180stp) betaler du kun semesteravgift. 
 • Kostnader ved å studere Nasjonal Paramedic som videreutdan (60stp) er 54 000 kroner. 
 • Du har rett til å søke fritak fra enkeltemner, eksempelvis klinisk praksis. Du har i tillegg fordeler med ekstrapoeng i form av alderspoeng, relevant yrkespraksis eller annen høyere utdanning.
 • Etter hva Norsk Paramedicforening erfarer vil UIT tilby samlingsbasert studieforløp med oppstart i 2022
 • Du kan allerede ha rett til å søke fritak fra enkeltemner i studiet
 

Legg merke til at det er flere veier til generell studiekompetanse. Innehar du fagbrev og/eller autorisasjon som ambulansearbeider uten å ha fullført generell studiekompetanse på videregående skole kan du fortsatt benytte eksempelvis 23/5-regelen eller realkompetansevurdering. Både Fagforbundet, Sykepleierforbudet og Ambulanseforbundet i Delta har i tillegg foreslått å øremerke enkelte studieplasser og legge til rette for en Y-vei. Norsk Paramedicforening erfarer at NTNU og UIT Norges Arktiske Universitet (Tromsø) har en slik løsning på plass allerede høsten 2021. 

(oppdatert. 05.04.2021, JE – Forslag til endringer sendes leder@paramedic.no)